การให้ส่วนราชการผู้จำหน่ายสินค้าและบริการกับภาครัฐมาลงทะเบียนในฐานะผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 283
เลขที่หนังสือ: 
กค 0421.4/ว 350 ลว 6/09/2555
ลงวันที่: 
21 ก.ย. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top