การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผุ้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา

เลขที่กองคลัง: 
ว 217
เลขที่หนังสือ: 
กค(กวพอ)0421.3/ว 289 ลว 30/07/2555
ลงวันที่: 
17 ส.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top