ขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และพื้นที่โดยรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

Go to top