ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา (TOR) เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน

Go to top