หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 039
เลขที่หนังสือ: 
กค 0403.2/ว 1 ลว 3/01/2563
ลงวันที่: 
20 ก.พ. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top