แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 090
เลขที่หนังสือ: 
อว 8392(3)/04503 ลว 7/04/2563
ลงวันที่: 
08 เม.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top