การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 113
เลขที่หนังสือ: 
กค 0433.4/ว 125 ลว 2/04/2563
ลงวันที่: 
24 เม.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top