หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 261
เลขที่หนังสือ: 
กค 0402.5/ว 135 ลว 14/08/2563
ลงวันที่: 
02 ก.ย. 2020
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top