ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดชื้อจัดจ้างของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Go to top