179 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในส่วนที่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยตรง (ประกาศฯ ฉบับที่ 6/2545)

Go to top