การสรรหา การจ้าง อัตราค่าจ้างการประเมินผลปฏิบัติงาน การลาและการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)(ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2545)

Go to top