มติประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 11/2543 ว่าด้วยสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย

Go to top