ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดคณะนิติศาสตร์ มช. ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ 18 มี.ค. 2558 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2015-1698590792.pdf
จัดซื้อเครื่องวัดปฏิกิริรยาของสารบนไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 22 ก.ย. 2559 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2016-1432176187.pdf
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 52 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 07 ต.ค. 2558 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2015-924910112.pdf
การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแสดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 07 ต.ค. 2558 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2015-1409862127.pdf
ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ 04 ก.ย. 2557 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2014-211261277.pdf
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 05 ก.ย. 2561 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2018-24912239.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัด่เลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 15 ต.ค. 2558 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2015-795534165.pdf
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอจัดซื้อครุภุัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 มิ.ย. 2557 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2014-620782249.pdf
จัดซื้อเครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชแบบไมโครโตม จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 22 ก.ย. 2559 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2016-1694013791.pdf
จัดซื้อ เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทระบบหลุมขนาดเล็กแบบหลายหัวอ่าน จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 05 ต.ค. 2559 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2016-1292156850.pdf
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 44เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 07 ต.ค. 2558 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2015-64590075.pdf
ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 12 เครื่อง) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 24 ธ.ค. 2558 ประกาศเร่งด่วน cmupurchase-2015-241891277.pdf
จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทั่วไปและห้องทดลองงานวิจัย การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ธ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1627672925.pdf
เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 31 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 26 ม.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-618069364.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-127848807.pdf
เครื่องส่องตรวจโพรงจมูกและสายเสียง จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 08 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1639550629.pdf
เครื่องตรวจวัดคุณลักษณะของเนื้อสัมผัสของเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Texture Analyser) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 21 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1809433481.pdf
เครื่องอ่านและเครื่องพิมพ์ QR code ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 29 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-748579253.pdf
เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคชนิดอัตโนมัติพร้อมเป่าแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 07 ต.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1915425959.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เสื้อคลุม nonsterrile disposable) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 เม.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-935814955.pdf

หน้า

Go to top