ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 215 ลำดับที่ 4281 - 4300 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 12/2557 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1823928254.PDF
เครื่องวัดความดันและความเร็วคลื่นการไหลของเลือดแดงในหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่จากเส้นเลือดแดงปลายแขน จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 29 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-442491331.pdf
เครื่องถ่ายภาพเจล พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 ธ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1597948976.pdf
เครื่องปั่นและแยกเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-548-2554.pdf
ประกาศจัดซื้อตู้อบเพาะเลี้ยงเซลล์ระบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-133510310.pdf
ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 03 ก.พ. 2555 ปกติ Price1-683-2555.pdf
จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน   ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 07 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-854-2555.pdf
ชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับเนื้อเยื่อ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 22 พ.ย. 2555 ปกติ Price1-988-2555.pdf
รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1058-2556.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 113 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคนิคการแพทย์ 10 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1442193263.pdf
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 22 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1130-2556.pdf
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-274878678.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ก.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-2131334706.pdf
ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าใ้ช้บริการห้องสมุด Access Control จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 04 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-757-2555.pdf
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 14 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-922-2555.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 08 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1908748400.pdf
ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง และ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1400-2557.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย) 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-7983479.pdf
รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1186-2556.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัด่เลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 01 พ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1185708079.pdf

หน้า

Go to top