ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 8 ลำดับที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (กระบอกฉีดยา)  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554 ปกติ e-Auction-26-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กระดาษต่อเนื่อง,กระดาษถ่ายเอกสาร) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554 ปกติ e-Auction-29-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ กระดาษต่อเนื่อง กระดาษถ่ายเอกสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 19 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-325-2554.pdf
การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-298-2554.pdf
การจัดซื้ออุปกรณ์รักษา ความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 08 มิ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-243860609.pdf
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสังคมศาสตร์ 19 ม.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1436499004.pdf
การจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานมหาวิทยาลัย 29 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1452327203.pdf
การจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำใช้กับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย โดยวิธีประกวดราคา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 09 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-860-2555.pdf
การจัดซื้อแบตเตอรี่และสายไฟชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าโดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 22 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-614-2554.pdf
การจัดหาครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ ประจาห้องปฏิบัติการวิชาการประชาสัมพันธ์ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน 09 มี.ค. 2555 ปกติ e-Auction-159-2555.pdf
การจัดหาเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 18 มิ.ย. 2555 ปกติ Price1-790-2555.pdf
การจัดหาเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 04 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-758-2555.pdf
การจาหน่ายบ้านพักอาศัย โดยวิธีขายทอดตลาด จานวน 5 หลัง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1355-2556.pdf
การจำหน่ายบ้านพักอาศัย จำนวน 7 หลัง พร้อมรื้อถอน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1557-2557.pdf
การจำหน่ายบ้านพักอาศัย โดยวิธีขายทอดตลาด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1354-2556.pdf
การจำหน่ายอาคารวิจัยเมล็ดพันธุ์ผักและอาคารขยายพันธุ์พืชฯ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 มี.ค. 2557 ประกาศปกติ Price1-1486-2557.pdf
การจำหน่ายอาคารวิเคราะห์วิจัย และอาคารโรงเก็บพัสดุฝ่ายแต่งแร่ จำนวน 3 รายการ พร้อมรื้อถอน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-471625296.pdf
การจ้างตั้งตำรับน้ำแร่และสปา และการทดสอบความคงตัว จำนวน ๑๕ ผลิตภัณฑ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 25 ก.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1245334034.pdf
การจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 05 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-900-2555.pdf
การจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 19 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-589-2554.pdf

หน้า

Go to top