หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 12 ลำดับที่ 221 - 240 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Firewall และอุปกรณ์กระจายภาระงาน Load Balancer ครั้งที่ 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1673299665.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างานจ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-337543840.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงชุมสายคณะวิทยาศาสตร์ขนาด 600 เลขหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1075246573.pdf
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดพร้อมครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักหอสมุด 02 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2114280637.pdf
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (e-bidding) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 02 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1302709317.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงประกาศร่าง tor งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอ่างแก้ว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-232796075.pdf
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2094994228.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 4 slices จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 27 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-338034190.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการชุดผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 27 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1058119551.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Firewall และอุปกรณ์กระจายภาระงาน Load Balancer สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-835868351.pdf
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-845711168.pdf
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (่ผ้าซับโลหิต) ด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 25 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1509586542.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1046449165.PDF
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างแผงบังสายตาและบังแดด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1706397109.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อจัดทำระบบประตูเข้าออกอัจฉริยะ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2105998853.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแม่เหียะ บ่อฆ่าเชื้อโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1314939793.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอ่างแก้ว ด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1426719136.pdf
คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 14 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1955839022.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 11 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1253600680.PDF
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานซื้อจัดทำระบบประตูทางเข้าออกอัจฉริยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2023395062.pdf

หน้า

Go to top