หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 13 ลำดับที่ 241 - 260 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-776970175.pdf
ร่างTOR จัดซื้อเครื่องสร้างชุดทดสอบสำเร็จรูป คณะสัตวแพทยศาสตร์ 05 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1425143200.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ร่าง(TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2 อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 01 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-564663470.pdf
ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 30 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-51334464.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง UPS สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-782179453.pdf
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน ซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-696224067.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการชุดจำลองภาพสำหรับการฝึกการผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ 18 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2048297861.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-462072258.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศร่างTOR ครั้งที่ 1ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาชีววิทยา(อาคารชีววิทยา1 อาคารชีววิทยา2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษกิจ อาคารต่อเติมอาคารชีววิทยา1อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองหอพรรณไม้อาคารตัวอย่างพืชสด)วันที่ 1 ต.ค.61- 30 ก.ย 62 คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-857306856.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่างครั้งที่ 1 อาคารเคมีอุตสาหกรรมและอาคารเซรามิค อาคารซิลิเกต อาคารเครื่อซิเมนต์ไทย1+2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 11 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-515218654.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ (อาคาร 45ปีSCB4) อาคารคณิตศาสตร์ อาคารสถิติ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2031943137.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ภาควิชาเคมี (อาคารเคมี1และอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-198025472.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (โครงการผลิตผลงานทางวิชาการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1481424355.PDF
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการชุดจำลองภาพสำหรับการฝึกการผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-905177675.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ3(SCB3)และอาคารธรณีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 09 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1009304968.PDF
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 1ประกวดราคาวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 61 จำนวน 18 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1512674002.pdf
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1007439048.pdf
ร่าง TOR รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินความปลอดภัยสูง (Safety Ambulance) จำนวน 1 คัน ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 04 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-88863444.PDF
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคาร 30 ปี (SCB1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 03 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1459712839.PDF
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 1ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคาร 40 ปี (SCB2)อาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์และอาคารเก็บตัวอย่างแร่(อาคารคอร์แล็บ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 03 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-13012627.PDF

หน้า

Go to top