เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 มิ.ย. 2017 - 11:29ไทย
การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 พ.ย. 2018 - 16:04ไทย
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ก.ค. 2014 - 16:00ไทย
การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:37ไทย
การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:37ไทย
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มี.ค. 2016 - 15:42ไทย
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ส.ค. 2016 - 10:25ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:15ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์19 ธ.ค. 2014 - 14:09ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 ต.ค. 2015 - 16:16ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 ต.ค. 2016 - 10:56ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 พ.ย. 2016 - 15:42ไทย
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์19 ต.ค. 2017 - 09:47ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 ก.ย. 2014 - 15:04ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 เม.ย. 2015 - 16:19ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 เม.ย. 2016 - 09:02ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 เม.ย. 2017 - 16:22ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:08ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่่งจูงใจ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ค. 2015 - 14:57ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:36ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ต.ค. 2015 - 16:00ไทย
การขอขยายเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2019 - 09:10ไทย
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์31 ส.ค. 2021 - 17:18ไทย
การขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:59ไทย
การขอรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง กรณีลืมรหัสผ่าน คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 15:07ไทย
การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:59ไทย
การขอเก็บรักษาเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 ก.ย. 2018 - 15:59ไทย
การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:37ไทย
การขายครุภัณฑ์เก่า (เครื่องพิมพ์ตัด 4)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอัญชนา ปัญญาเปียงตีพิมพ์12 ก.ค. 2018 - 11:03ไทย
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย

หน้า

Go to top