เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาเรียงจากมากไปน้อยการดำเนินการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (หลักสูตานานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์30 พ.ค. 2022 - 14:25ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปาริชาติ สัมพัน...ตีพิมพ์9 มิ.ย. 2022 - 12:16ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์7 มิ.ย. 2022 - 09:24ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิสวกรรมศาตรืบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์4 ก.ค. 2022 - 16:28ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2548 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์6 ก.ค. 2022 - 16:21ไทย
ขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์21 ก.ค. 2022 - 15:59ไทย
หนังสืออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์9 ส.ค. 2022 - 11:38ไทย
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์29 ส.ค. 2022 - 16:22ไทย
เอกสารการบรรยาย 14 ก.ย. 65 ผู้เกษียณ คณะแพทย์ - ประเด็นภาษีเงินช่วยเหลือฯ กองทุนสวัสดิการ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์13 ก.ย. 2022 - 13:23ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:20ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:20ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:19ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:24ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:33ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:31ไทย
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนนักศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอนและวิจัย คู่มือธนพศ อินทรอมรตีพิมพ์26 ต.ค. 2022 - 08:32ไทย
การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ประจำปี 2565 ภาพกิจกรรมของกองคลังสุริยัน เตจ๊ะสุ...ตีพิมพ์28 ต.ค. 2022 - 15:08ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๗ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์22 พ.ย. 2022 - 16:15ไทย
มอบอำนาจการขอยกเว้นอากรนำเข้า การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร การนำของออกจากด่านศุลกากร การขออนุญาตนำเข้า และการขออนุญาตใช้ยา วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสารเสพติด ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์6 ธ.ค. 2022 - 14:24ไทย
แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม(แบบ กบข. อพ. 001/1/2566) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการวนิดา ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์10 เม.ย. 2023 - 10:29ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปาริชาติ สัมพัน...ตีพิมพ์18 เม.ย. 2023 - 16:39ไทย
คู่มือแนวทางใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คู่มือสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์20 เม.ย. 2023 - 15:29ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2565 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์3 ก.ค. 2023 - 13:00ไทย
ระเบียบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์4 ก.ค. 2023 - 10:13ไทย
ระเบียบค่าธรรมเนียมศึกษาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ ปี 2560 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์4 ก.ค. 2023 - 10:35ไทย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพกิจกรรมของกองคลังสุริยัน เตจ๊ะสุ...ตีพิมพ์6 ก.ค. 2023 - 15:59ไทย
เอกสารการบรรยาย บุคคลากรผู้เกษียณอายุ 2566 คณะแพทย์ 15ก.ย.66 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์15 ก.ย. 2023 - 11:09ไทย
1.4 หนังสืออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ศรัญญา) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์3 พ.ย. 2023 - 10:59ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปาริชาติ สัมพัน...ตีพิมพ์8 มี.ค. 2024 - 11:08ไทย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมช ข้อมูลด้านพัสดุวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์3 เม.ย. 2024 - 12:26ไทย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน มช. ประกาศจากงานธุรการวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์3 เม.ย. 2024 - 12:56ไทย

หน้า

Go to top