องค์ความรู้กองคลังทั้งหมด

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด และไฟล์แนบ

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 49 จากทั้งหมด 49 รายการ
ส่วนงาน ชื่อ ชื่อ-สกุล วันที่
งานพัสดุ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับฯว่าด้วยการพัสดุ สุณิสา ธีตรานนท์ 20 ต.ค. 2554
งานพัสดุ วิธีปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สุณิสา ธีตรานนท์ 20 ต.ค. 2554
งานพัสดุ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 สุณิสา ธีตรานนท์ 19 ต.ค. 2554
งานพัสดุ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับฯว่าด้วยการพัสดุ(สำนักงานฯ) สุณิสา ธีตรานนท์ 11 ต.ค. 2554
งานพัสดุ ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ สุณิสา ธีตรานนท์ 07 มิ.ย. 2554
งานพัสดุ การตรวจสอบผู้เสนอราคา สุณิสา ธีตรานนท์ 02 มิ.ย. 2554
งานพัสดุ การยึดหน่วงเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง สุณิสา ธีตรานนท์ 21 ต.ค. 2553
งานพัสดุ วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา สุณิสา ธีตรานนท์ 21 ต.ค. 2553
งานพัสดุ ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ สุณิสา ธีตรานนท์ 11 ธ.ค. 2541

หน้า

Go to top