ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class ll Type A2 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 01 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-244405144.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 5 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 01 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-743349847.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลชนิด 12 ลีด จำนวน 2 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 01 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-231014442.pdf
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ โครงการสร้างห้องสุขาเพื่อสุขอนามัยชุมชน อมก๋อย การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 01 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1975377508.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-564808845.PDF
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1596195764.pdf
ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1060976499.pdf
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 380 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์ 27 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-355571244.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-390547757.pdf
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 331 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 25 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-645902465.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-67440531.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบการถ่วงสมดุลสแตติกส์และไดนามิกส์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-699789463.pdf
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 21 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1873998661.pdf
ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1688897732.pdf
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 44 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 18 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-666126735.pdf
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 44 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 18 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-275190056.pdf
สำนักบริการวิชาการ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 98 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ 15 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1182084981.pdf
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ประกาศประกวดราคาจ้างบริการจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี ของโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล รุ่นที่ 2 (Digital CEO รุ่นที่ 2) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ 13 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-50786780.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงชีวนิเวศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-467043716.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-474939454.pdf

หน้า

Go to top