หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 16 ลำดับที่ 301 - 320 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ร่างขอบเขตของประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไตเตรทแบบคาร์ลฟิชเซอร์คูลอมเมตริก จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 18 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-825872782.PDF
ร่าง TOR เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 4 slices จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 13 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1260185585.pdf
ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 1 (Terms of Reference: TOR) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 13 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1177367618.PDF
ร่าง TOR ชุดกำหนดพิกัดสำหรับการผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 13 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1455056179.pdf
ร่าง TOR เตียงผ่าตัดกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลังแบบถอดพื้นเตียงได้ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 13 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-306277778.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-965733556.pdf
ร่าง TOR จัดซื้อรถตู้โดยสาร 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน คณะพยาบาลศาสตร์ 12 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1364295325.pdf
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จำนวน 364 ห้อง คณะแพทยศาสตร์ 12 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1737094842.pdf
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้ง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ 08 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-355418918.pdf
ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 08 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1437616858.PDF
เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 08 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1042920061.PDF
ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 08 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-574467675.PDF
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 07 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-354919996.PDF
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำและปรับปรุงตู้ MDB สำนักบริการวิชาการ (อาคารเก่า) สำนักบริการวิชาการ 07 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1556432270.pdf
ประกาศร่าง TOR เครื่องทดสอบคุณสมบัติผิววัสดุ โดยการกดระดับนาโน ครั้งที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ 07 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1900404273.pdf
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์โมเลกุลชนิด Confocal จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 04 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-141694545.pdf
ร่าง TOR รายการเครื่องทดสอบคุณสมบัติผิววัสดุ โดยการกดระดับนาโน ครั้งที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-978652268.pdf
TOR งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1008619123.pdf
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม สำนักหอสมุด 23 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-421820086.pdf
ร่าง TOR เครื่องตรวจวิเคราะห์การมองเห็น (Contrast Sensitivity and Glare Testing) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 20 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-2017557254.PDF

หน้า

Go to top