หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1312765468.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ด้วยการดูดกลืนแสงชนิดแบบ Double Beam ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-99456450.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ประจำปี 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2091971823.pdf
ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 14 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1121724099.pdf
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-3108978.pdf
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate reader) จำนวน 1 เครื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1014109395.pdf
ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 12 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1399306585.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศ TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จำนวน 1 ชุด คณะมนุษยศาสตร์ 08 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1295819933.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารควบคุมอุณหภูมิและความดัน จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 07 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-443323830.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 07 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-273950792.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง คณะเกษตรศาสตร์ 06 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1491146580.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องเขย่าเชื้อควบคุมอุณหภูมิ นวน 1 เครื่อง คณะเกษตรศาสตร์ 06 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1721435778.pdf
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี (Gas Chromatograph) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 06 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2095103856.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดกระจายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2107154216.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 02 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1043914620.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 02 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1918429917.pdf
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อชุดวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 02 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-596032678.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 31 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1747116552.pdf
่คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1772209152.PDF
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศร่างงานจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-923753327.pdf

หน้า

Go to top