เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประชุม กบม. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 16:01ไทย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 16:02ไทย
โครงการบรรยาย เรื่องการบริหารความเสี่ยง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์22 ม.ค. 2016 - 10:09ไทย
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์1 ก.พ. 2016 - 10:02ไทย
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์15 ก.พ. 2016 - 15:56ไทย
ประชุมเสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ มช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์15 ก.พ. 2016 - 15:57ไทย
ศูนย์บริหารงานวิจัยหารือเรื่องประกาศรับจ่าย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์15 ก.พ. 2016 - 15:58ไทย
CMU-EdPEx : Next move ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 ก.พ. 2016 - 10:59ไทย
การจัดสรรค่าเทอม ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 ก.พ. 2016 - 13:59ไทย
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์29 ก.พ. 2016 - 09:32ไทย
ประชุมหัวหน้างานของกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:25ไทย
ประชุม กบม. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์29 ก.พ. 2016 - 09:36ไทย
กำหนดวันประเมินค่าภาระงานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัด กองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์2 มี.ค. 2016 - 14:58ไทย
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์2 มี.ค. 2016 - 15:00ไทย
ประชุม กบม. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:27ไทย
ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ คณะวิจิตรศิลป์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:28ไทย
ประชุมคณะกรรการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:30ไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินรายได้ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:31ไทย
หารือรายงานการเงิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:32ไทย
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:34ไทย
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:35ไทย
ประชุมจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:37ไทย
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์11 มี.ค. 2016 - 11:05ไทย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์14 มี.ค. 2016 - 16:48ไทย
ประชุมประเมินค่าภาระงานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 มี.ค. 2016 - 08:55ไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 มี.ค. 2016 - 08:59ไทย
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 มี.ค. 2016 - 09:01ไทย
QR code e-donation ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์3 ก.ย. 2018 - 16:26ไทย
ธนาคารยูโอบี cash management ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:33ไทย
ประชุมโปรแกรม Payroll ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:34ไทย
ประชุมคณะกรรมการ Tri-university ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:36ไทย
การชำระเงินยืมของส่วนงาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:38ไทย
ประชุมโปรแกรม Payroll ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:39ไทย
กง. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:41ไทย
ธนาคารยูโอบี investment ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:44ไทย
Resolution กับกองพัฒนานักศึกษา ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:48ไทย
ประชุมโปรแกรม Payroll ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:49ไทย
ระเบียบวิจัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 14:03ไทย
กบม. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 14:04ไทย
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556 ในช่วง 6 เดือนหลัง ( 1 เมษายน 2556-30 กันยายน 2556) หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อม ปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย

หน้า

Go to top