เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาเรียงจากมากไปน้อยการดำเนินการ
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
อัตราราคางานต่อหน่วย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีของหน่วยงานราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การตรวจสอบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในรูปแบบซีดี หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ประชาสัมพันธ์หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2554 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าใช้จ่าย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:17ไทย
รายละเอียดแผนการขึ้นระบบ Oracle application version R12 ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 09:40ไทย
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 09:50ไทย
ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารการการเงิน ประกาศจากงานธุรการสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 10:22ไทย
ขออนุมัติยกเว้นให้ส่วนงาน ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ประกาศจากงานธุรการสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 10:37ไทย
คู่มือแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 10:40ไทย
แจ้ง URL ใหม่สำหรับเข้าระบบบัญชี 3 มิติ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:25ไทย
ขั้นตอนการติดตั้ง Oracle R12 Client ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:29ไทย
แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:31ไทย
การ check program และการเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ใหม่ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:33ไทย
คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:35ไทย
โปรแกรม TeamViewer และคู่มือ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:53ไทย
ไฟล์ Excel สำหรับคำนวณภาษีในระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง R12 ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:59ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - AP (ระบบการเงินจ่าย) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 13:50ไทย
คู่มือระบบบัญชี 3 มิติ - AR (ระบบบัญชีการเงินรับ) คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2014 - 13:47ไทย
งานธุรการ หน้าเพจพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์19 พ.ย. 2018 - 14:40ไทย
ข้อมูลทั่วไปของกองคลัง หน้าเพจสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์14 ก.ย. 2015 - 10:04ไทย
งานพัสดุ หน้าเพจสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์19 พ.ย. 2018 - 14:38ไทย
ขั้นตอนในการดู แก้ไข เพิ่ม ลบ ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คู่มือเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์30 พ.ค. 2014 - 11:18ไทย
งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง หน้าเพจจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์19 พ.ย. 2018 - 14:39ไทย

หน้า

Go to top