เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 09:18ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 พ.ค. 2019 - 09:18ไทย
วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 355381 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 20:38ไทย
วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 230916 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 19:42ไทย
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้างอัญชนา ปัญญาเปียงตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 18:21ไทย
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข. ประกาศจากกองคลังรสธร พร้อมเที่ยงตรงตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 16:46ไทย
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข. ประกาศจากงานเงินเดือนและสวัสดิการรสธร พร้อมเที่ยงตรงตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 15:48ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ วัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 2 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 14:45ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 13:31ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 13:14ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 10:47ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 09:46ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 09:30ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 09:15ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์7 พ.ค. 2019 - 09:13ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เช่าเครื่องไตเทียมและระบบน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอนงค์ สุนทรตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 15:33ไทย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 15:16ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 536463 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 14:54ไทย
ซื้อ Blood Gas Electrolytes จำนวน 65,000 test ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 14:53ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 655133 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 13:39ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 238. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,600 ANSI Lumens จำนวน 24 เครื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 11:39ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 248.หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอด จำนวน 1 ชุด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 11:38ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 240. ระบบแม่ข่ายเสมือนสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา จำนวน 1 ระบบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 11:36ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 247. ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบโค้งงอได้ พร้อมเครื่องเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 11:32ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 22. ชุดวิเคราะห์โครงสร้างภายในเซลล์ระดับนาโนเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 11:31ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ปรับปรุงห้องบริการเวชระเบียน) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 10:32ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 651570 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์3 พ.ค. 2019 - 09:11ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 341343 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์2 พ.ค. 2019 - 16:46ไทย
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน(รถยนต์) 2 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์2 พ.ค. 2019 - 16:30ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์2 พ.ค. 2019 - 16:29ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์2 พ.ค. 2019 - 15:23ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 263968 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์2 พ.ค. 2019 - 12:59ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์2 พ.ค. 2019 - 11:14ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์2 พ.ค. 2019 - 10:49ไทย
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอัญชนา ปัญญาเปียงตีพิมพ์2 พ.ค. 2019 - 09:44ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์2 พ.ค. 2019 - 09:38ไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้างอังสนา หรคุณารักษ์ตีพิมพ์2 พ.ค. 2019 - 09:11ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 15:21ไทย
โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 ข่าวประกาศร่าง TORธัญญารัตน์ ไชยชนะตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:52ไทย
โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีธัญญารัตน์ ไชยชนะตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:50ไทย
โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 ประกาศราคากลางธัญญารัตน์ ไชยชนะตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:48ไทย
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:47ไทย
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:28ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:24ไทย
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 14:04ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 12:52ไทย
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 12:43ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 12:35ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอนงค์ สุนทรตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 11:52ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อคอมพิวเตอร์และจอ จำนวน 40 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอนงค์ สุนทรตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 11:51ไทย

หน้า

Go to top