ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-424456247.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1908924873.PDF
ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 19 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-2082179951.PDF
ประกาศราคาซื้อ ซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-141206395.PDF
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำผิวดิน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1799355442.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาด้วยซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-805049386.pdf
กองคลัง ยกเลิกการจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 ก.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-154540985.pdf
คณะนิติศาสตร์ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 60 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ 05 มี.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1941323049.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2 อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 14 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-287587094.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 20 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-2138118298.pdf
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย 25 ก.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1669626379.pdf
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพชรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 08 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-806976463.pdf
ประกาศคณะมนุยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์ 28 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1807125028.pdf
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร ๕๐ ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 05 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1902072358.pdf
เวลา 11.30 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์ 11 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1612772432.pdf
(ใช้ประกาศฉบับนี้แทน) ประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะนิติศาสตร์ 16 มิ.ย. 2554 ปกติ e-Auction-78-2554.pdf
1. ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 คอร์ จำนวน 1 ชุด 2. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง พร้อมชุดเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 22 ต.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1844402982.PDF
1. ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) จำนวน 1 ระบบ 2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสี (Color LaserJet) จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการบรรยาย จำนวน 5 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 26 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-204-2553.pdf
1. เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ย่านไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ย่านวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง 5/2560 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 05 ม.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-164507023.pdf
1. เครื่องถ่ายสามมิติดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 18/2554 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 22 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-391-2554.pdf

หน้า

Go to top