หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 8 ลำดับที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 1189 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศร่างประกวดราคาซื้อจอแสดงผลภาพแบบวีดีโอวอล (Video Wall) และเครื่องควบคุมการทำงานระบบจอแสดงผลแบบวีดีโอวอล (Video Wall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1896568518.pdf
ขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพัก อาคารที่พักอาศัย และบริเวณโดยรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ 10 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-905349260.pdf
ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคา+ขอบเขตของงาน TOR งานจ้างห้องทำงานหน่วยโทรศัพท์ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1012984624.pdf
ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์ 07 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-499934132.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร ประจำปี 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 06 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1064715465.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 06 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1315799923.pdf
ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จัดประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยหอพัก ๔ พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1020827769.pdf
ประกาศร่าง TOR เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากทางทันตกรรม ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ 05 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1690715650.pdf
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 1 ระบบ คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1415892918.pdf
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะบริหารธุรกิจ 03 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-543144082.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างบริษัทบริหารจัดการผ้าและครบวงจร จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1324229473.pdf
ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักหอสมุด 01 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1451446830.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา (TOR) เรื่อง ทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1620029401.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างตกแต่งปรับปรุงห้องทำงานสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 29 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-965305444.pdf
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างตกแต่งปรับปรุงห้องทำงานสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 29 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1943939749.pdf
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) คณะมนุษยศาสตร์ งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง คณะมนุษยศาสตร์ 28 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-427483286.pdf
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) คณะมนุษยศาสตร์ งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง คณะมนุษยศาสตร์ 28 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1855236887.pdf
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-98448426.PDF
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-2142554602.PDF
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเผยแพร่ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmutor-2018-1299926657.pdf

หน้า

Go to top