เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
การปฏิบัติงานระบบ e-GP องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
การปฏิบัติตามประกาศปปช. องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
การยึดหน่วงเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
การอายัดทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันสัญญา องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
การแจ้งผู้ทิ้งงาน องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 09:35ไทย
การแจ้งผู้ทิ้งงาน รายร้านรวมช่างแอนด์เซอร์วิส องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
ก่อสร้างทางเชื่อมต่อ Sky Walk จากอาคารสวนดอกปาร์ค (Suandok Park) ถึงอาคารสุจิณฺโณ และติดตั้งลิฟต์แก้ว คณะแพทยศาสตร์ ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์11 ก.ย. 2014 - 17:59ไทย
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์7 ธ.ค. 2017 - 08:45ไทย
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
คณะนิติศาสตร์ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 60 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์5 มี.ค. 2015 - 13:55ไทย
คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศ TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORลัทธพล อุ่นใจตีพิมพ์8 พ.ย. 2018 - 09:47ไทย
คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ รายละเอียดแนบ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์2 เม.ย. 2015 - 14:10ไทย
คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
คู่มือการขอยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 10:02ไทย
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 ก.ย. 2020 - 16:10ไทย
งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
จ้างปรับปรุงห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป เบอร์ 101 อาคารเฉลิมพระบารมี ประกาศราคากลางสมคิด พวงสายใจตีพิมพ์5 ก.ย. 2015 - 12:07ไทย
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับฯว่าด้วยการพัสดุ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์2 ก.ย. 2014 - 16:21ไทย
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับฯว่าด้วยการพัสดุ(สำนักงานฯ) องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2 อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์14 มิ.ย. 2018 - 13:58ไทย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์20 ธ.ค. 2017 - 16:09ไทย
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์31 ต.ค. 2017 - 16:33ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ (น้ำยา CLIA) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์23 ก.ค. 2018 - 15:19ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 10 รายการ (น้ำยา Arcthitect) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์12 ก.ค. 2018 - 09:50ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 5 รายการ (หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์12 ก.ค. 2018 - 09:51ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์14 ก.พ. 2019 - 13:47ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือสำหรับตรวจโรคใช้แล้วทิ้ง) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์29 พ.ย. 2018 - 09:59ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เข็มฉีดยาดีสโพสเซเบิ้ล) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์29 พ.ย. 2018 - 09:57ไทย
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอังสนา หรคุณารักษ์ตีพิมพ์25 ก.ย. 2017 - 09:00ไทย
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพชรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างศรีวิไล เจริญเมืองตีพิมพ์8 พ.ย. 2018 - 15:57ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
ประกาศคณะมนุยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลัทธพล อุ่นใจตีพิมพ์28 ส.ค. 2018 - 17:25ไทย
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร ๕๐ ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิภาวี ศรีรินทร์ตีพิมพ์5 ม.ค. 2018 - 15:05ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ผ้าปิดจมูก,หมวกกระดาษ) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์31 ม.ค. 2019 - 10:04ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ALcohol Pad) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์4 ก.พ. 2019 - 10:39ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ถุงมือปลอดเชื้อชนิดไม่มีแป้ง) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์13 ก.พ. 2019 - 15:04ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ถุงบรรจุอาหารที่ให้ทางสายยาง,Gravity Extension set) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์23 เม.ย. 2019 - 13:45ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (อาหารทางสายยางสำเร็จรูป) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์23 เม.ย. 2019 - 14:33ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม เครื่องพยุงเดินแบบ 4 ขา) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์23 เม.ย. 2019 - 13:26ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 11) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์16 ส.ค. 2017 - 16:09ไทย
ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศร่าง TORศรีวิไล เจริญเมืองตีพิมพ์22 ต.ค. 2018 - 16:01ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง ศูนย์การศึกษา "หริภุญไชย" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกาศร่าง TORสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์13 ต.ค. 2015 - 13:34ไทย
วิธีปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญาศ(Freeze dryer) ครั้งที่ 2 ข่าวประกาศร่าง TORจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์1 ส.ค. 2017 - 17:51ไทย
เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์4 มิ.ย. 2015 - 15:25ไทย
เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน โดยวิธีประกวดราคา ประกาศราคากลางสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์10 ก.พ. 2016 - 14:02ไทย
เวลา 11.30 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลัทธพล อุ่นใจตีพิมพ์11 ก.ย. 2018 - 11:53ไทย

หน้า

Go to top