เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด (ครั้งที่ 2) ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2015 - 10:41ไทย
กระดาษชำระม้วนเล็ก จำนวน 55,770 ม้วน ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์14 มี.ค. 2016 - 14:18ไทย
กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:05ไทย
กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 ชุด   ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
กล้องขยายส่องตรวจปากมดลูก จำนวน 1 กล้อง  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดวาดภาพ จำนวน 1 ชุด  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 10 กล้อง  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:51ไทย
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 20 เครื่อง ประกาศราคากลางวันเพ็ญ ไวสืบข่าวตีพิมพ์9 ก.ย. 2015 - 08:49ไทย
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 40 กล้อง ประกาศราคากลางวันเพ็ญ ไวสืบข่าวตีพิมพ์10 ต.ค. 2016 - 11:17ไทย
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:05ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา และกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 15 กล้อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 30 ตัว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์19 ต.ค. 2016 - 13:50ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 30 ตัว ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์17 พ.ย. 2016 - 13:58ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์4 ธ.ค. 2014 - 08:03ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์13 ม.ค. 2015 - 09:44ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์11 ก.พ. 2015 - 09:10ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์18 ธ.ค. 2014 - 10:18ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์23 ม.ค. 2015 - 09:57ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์19 ก.พ. 2015 - 15:08ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:10ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับสำหรับงาน bright field,phase contrast,fluorescence ประกาศราคากลางจุรีรัตน์ สัญญา...ตีพิมพ์17 มิ.ย. 2016 - 16:35ไทย
กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์13 ต.ค. 2015 - 16:07ไทย
กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์28 ต.ค. 2015 - 09:40ไทย
กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์25 พ.ย. 2015 - 15:39ไทย
กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
กล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 ตัว ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:12ไทย
กล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 ตัว ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ จำนวน ๑ ชุด   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ ชนิด 3 ตา จำนวน 1 กล้อง ประกาศราคากลางวันเพ็ญ ไวสืบข่าวตีพิมพ์10 ต.ค. 2016 - 11:07ไทย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope, TEM) จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 ชุด  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย

หน้า

Go to top