เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากมากไปน้อยภาษาการดำเนินการ
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2020 - 14:56ไทย
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ธ.ค. 2020 - 16:00ไทย
แจ้งการใช้งาน “รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา” ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ธ.ค. 2020 - 16:06ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ธ.ค. 2020 - 16:10ไทย
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ธ.ค. 2020 - 15:18ไทย
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ธ.ค. 2020 - 15:21ไทย
การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ม.ค. 2021 - 09:50ไทย
การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ม.ค. 2021 - 09:53ไทย
ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2564 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ม.ค. 2021 - 16:19ไทย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ม.ค. 2021 - 14:19ไทย
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 ม.ค. 2021 - 14:22ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 ม.ค. 2021 - 14:33ไทย
แจ้งรายชิ่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 ม.ค. 2021 - 14:35ไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ข่าวประชาสัมพันธ์ชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์22 ม.ค. 2021 - 10:13ไทย
คู่มือการพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ E-filing ด้วยตนเอง ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์18 ก.พ. 2021 - 10:40ไทย
คู่มือการพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ E-filing ด้วยตนเอง (ข้าราชการบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือน) ข่าวประชาสัมพันธ์วัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์18 ก.พ. 2021 - 11:44ไทย
รายการเอกสารประกอบ การลาออก/เกษียณ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์23 ก.พ. 2021 - 18:53ไทย
เอกสารการบรรยาย สวัสดิการผู้เกษียณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (24กพ64) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์24 ก.พ. 2021 - 10:07ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2559 (บัญชีแนบท้าย ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 15) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์11 มี.ค. 2021 - 11:09ไทย
แบบ สรจ.1 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์31 มี.ค. 2021 - 11:12ไทย
รายการเอกสารประกอบ การขอรับเงิน กสจ. ลูกจ้างประจำ (กรณีลาออก/เกษียณ) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์22 เม.ย. 2021 - 17:14ไทย
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปาริชาติ สัมพัน...ตีพิมพ์27 เม.ย. 2021 - 11:13ไทย
ขั้นตอนการรับบริการ สำหรับผู้รับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์30 เม.ย. 2021 - 11:10ไทย
ขั้นตอนการรับบริการสำหรับผู้รับบำนาญ ข่าวประชาสัมพันธ์วัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์5 พ.ค. 2021 - 09:37ไทย
ขั้นตอนการกรอกรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ ใน CMU Payroll สำหรับบุคลากร มช. ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์9 พ.ค. 2021 - 20:18ไทย
คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ รับเรื่องบำเหน็จบำนาญใน E-pension (กรณีทำE-filingแล้ว) UPDATE พค64 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์21 พ.ค. 2021 - 16:46ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียนการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์28 มิ.ย. 2021 - 15:49ไทย
ประกาศ มช.ลดค่าธรรมเนียมศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโควิด164 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์5 ก.ค. 2021 - 15:33ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์6 ก.ค. 2021 - 16:40ไทย
ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์8 ก.ค. 2021 - 15:46ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์16 ส.ค. 2021 - 10:07ไทย
บัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตร ประกาศจากงานพัสดุสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์16 ส.ค. 2021 - 16:47ไทย
บัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาสัมพันธ์วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์16 ส.ค. 2021 - 17:21ไทย
แบบ 7131 เค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์20 ส.ค. 2021 - 11:09ไทย
แบบ 7223 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการบำนาญ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์20 ส.ค. 2021 - 11:10ไทย
ให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อการตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินของมหาวิทยาลัย (ยอดยกมา) ณ 30 กันยายน 2564 ประกาศจากงานบัญชีอรวรรณ รวยสูงเนินตีพิมพ์25 ส.ค. 2021 - 10:25ไทย
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์31 ส.ค. 2021 - 17:18ไทย
ขั้นตอนการขอคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์วิชชุกร ฟูศรีตีพิมพ์10 ก.ย. 2021 - 17:57ไทย
แบบฟอร์ม ขอรับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ลูกจ้างประจำ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์23 ก.ย. 2021 - 13:51ไทย
แบบฟอร์ม ขอรับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ข้าราชการ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์23 ก.ย. 2021 - 13:52ไทย
คู่มือ การยื่นภาษีออนไลน์ เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์29 ก.ย. 2021 - 14:34ไทย
การยื่นภาษี เงินช่วยเหลือฯกรณีออกจากงาน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์29 ก.ย. 2021 - 15:14ไทย
การยื่นภาษี เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์30 ก.ย. 2021 - 13:52ไทย
ระเบียบค่าธรรมเนียมศึกษาคณะบริหารสาขาการจัดการธุรกิจบริการ(หลักสูตร3ภาษา) ป.ตรี ที่เข้าตั้งแต่ปี 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์6 ต.ค. 2021 - 11:26ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 30) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์27 ต.ค. 2021 - 10:30ไทย
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติมครั้งที่ 31) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์27 ต.ค. 2021 - 10:32ไทย
คู่มือ การสมัครและพิมพ์เอกสารใน e-Filing Digital Pension ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์21 ก.พ. 2022 - 09:52ไทย
คู่มือ การสมัครและพิมพ์เอกสารใน e-Filing Digital Pension ข่าวประชาสัมพันธ์วัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์21 ก.พ. 2022 - 10:57ไทย
คู่มือ การยื่นภาษีออนไลน์ เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน (ปรับปรุง มีนาคม 2565) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์22 มี.ค. 2022 - 15:53ไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (หลักสูตานานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาพิชญา จินดาวงค์ตีพิมพ์30 พ.ค. 2022 - 14:25ไทย

หน้า

Go to top