เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
4427368 AmpFLSTR Identifiler Plus PCR Amplificaton Kit 200 rxn ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์27 ส.ค. 2014 - 09:22ไทย
4427368 AmpFLSTR Identiflier ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
4427368 AmpFLSTR Indentifiler Plus PCR Amptification ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์4 ก.ค. 2014 - 15:43ไทย
45 - ค่าตอบแทนแพทย์ผู้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 2/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
46 - ค่าตอบแทนแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านที่อยู่เวรคณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 3/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
47 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่นายแพทย์ผู้อำนวยการเวร ของคณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 4/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
48 - ค่าตอบแทนแพทย์ผู้ให้บริการอนามัยนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
49 - ค่าตอบแทนแพทย์ผู้ให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม คณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 6/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
5 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พ.ศ.2531 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
50 - ค่าตอบแทนแพทย์ผู้ให้บริการตรวจรักษาที่หอผู้ป่วยประกันสังคม (ประกาศฯ ฉบับที่ 57/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
5012074 Anglodyn Manifold 3 Port จำนวน 2,000 ชิ้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์26 ก.ค. 2017 - 11:37ไทย
51 - ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกันสังคม คณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 10/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
52 - ค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทางที่รับปรึกษา พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่เวชระเบียนพนักงานช่วยการพยาบาล เจ้าหน้าที่คนงานผู้ให้บริการแก่ผู้ป่วยประกันสังคม (ประกาศฯ ฉบับที่ 23/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
53 - ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตรวจร่างกายและทดสอบ ความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
54 - ค่าตอบแทนการตรวจร่างกายทั่วไปสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 2/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
55 - ค่าตอบแทนอยู่เวรและค่าตรวจผู้ป่วยนอกเวลาราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 8/2539) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
56 - ค่าตอบแทนแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ คณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 2/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
57 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 3/2540) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
58 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ ในช่วงที่มีกิจกรรม การพยาบาลมาก (ประกาศฯ ฉบับที่67/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
59 - ค่าตอบแทนพยาบาลพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 13/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
6 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
60 - ค่าตอบแทนพยาบาลห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยหนักและพักฟื้นและเจ้าหน้าที่วิสัญญี (ประกาศฯ ฉบับที่ 16/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
61 - ค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ คลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการภาควิชา ออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 53/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
62 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 14/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
62794 Platelia Aspergillus AG 96T จำนวน 5 กล่อง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์28 พ.ย. 2016 - 10:18ไทย
63 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 15/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
64 - ค่าตอบแทนพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 16/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
65 - ค่าตอบแทนผู้อยู่เวรนอกเวลาราชการศูนย์ประสานสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร ์(ประกาศฯ ฉบับที่ 12/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
66 - เงินสมทบสำหรับผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้ บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย (ประกาศฯ ฉบับที่ 4/2540) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
67 - เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศ ฯ ฉบับที่ 6/2540) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
68 - เงินทุนการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ของสถาบันการศึกษาอื่น (ประกาศฯ ฉบับที่ 18/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
69 - ค่าเครื่องแบบนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
7 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินบำรุงบริการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2531 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
70 - ค่าพาหนะในการเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 (ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2539) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
71 - ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 ที่อยู่เวรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 6/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
72 - ค่าตอบแทนครูช่วยสอน และผู้ป่วยช่วยสอนในคณะแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 25/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
72202087 4 mm. 30 องศา Autoclavable Arthroscopes จำนวน 1 กล่อง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์27 ส.ค. 2014 - 09:51ไทย
73 - ค่าตอบแทนผู้ป่วยเพื่อการเรียน การสอน และการสอบ (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
74 - ค่าเสื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และคนงานของ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 9/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
75 - ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้เปิดหัวสุนัขและนำสุนัขไปฝัง (ประกาศฯ ฉบับที่ 8/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
76 - ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มารักษาความสงบเรียบร้อย ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 4/2539) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
77 - ค่าตอบแทนอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ที่สอนนักศึกษาในหลักสูตรเก่าซ้อนหลักสูตรใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 13/2537) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
78 - ค่าตอบแทนทันตแพทย์ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 10/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
79 - ค่าตอบแทนวิสัญญีแพทย์ผู้ให้บริการวิสัญญีวิทยาใน คณะทันตแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
8 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของศูนย์บริการวิศวกรรม พ.ศ. 2533 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
80 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 2/2539) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
81 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
82 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการคลินิกและวิจัยจุลชีววิทยาช่องปาก นอกเวลาราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 10/2539) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
83 - ค่าเสื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และคนงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 12/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
84 - ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย

หน้า

Go to top