เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์8 ก.ค. 2021 - 15:46ไทย
คณะวิทยศาสตร์ ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ต.ค. 2018 - 15:43ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์31 พ.ค. 2018 - 09:37ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์28 ก.ย. 2018 - 14:38ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์22 ต.ค. 2018 - 14:12ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์11 มิ.ย. 2018 - 10:17ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์9 ต.ค. 2018 - 16:17ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์9 ต.ค. 2018 - 16:15ไทย
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์20 มิ.ย. 2018 - 17:32ไทย
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 12 รายการ (ถังขยะ) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์8 พ.ย. 2018 - 13:54ไทย
จัดจ้างครุภัณฑ์โต๊ะสนามไม้สัก ขนาดไม่น้อยกว่า 90x150x75 ซม. จำนวน 15 ตัว ประกาศราคากลางนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์16 ม.ค. 2018 - 17:17ไทย
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ประกาศราคากลางนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์25 ธ.ค. 2017 - 13:55ไทย
ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 17:35ไทย
ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 17:35ไทย
ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์19 ธ.ค. 2017 - 14:22ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เสื้อกาวน์ผ่าตัดชนิดกันน้ำ) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์20 ธ.ค. 2017 - 09:12ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ Hemoglobin Microcuvette แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์20 ธ.ค. 2017 - 09:15ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ HIV (NAT) Single Unit Testing แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์20 ธ.ค. 2017 - 09:16ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์20 ธ.ค. 2017 - 09:18ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์20 ธ.ค. 2017 - 09:13ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์20 ธ.ค. 2017 - 09:13ไทย
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์20 ธ.ค. 2017 - 09:17ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2017 - 18:33ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบเตาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2017 - 18:32ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 10:00ไทย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้างลัทธพล อุ่นใจตีพิมพ์25 ก.ย. 2018 - 17:26ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสวนปาล์ม ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์2 ก.ค. 2018 - 08:31ไทย
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์19 มี.ค. 2018 - 10:41ไทย
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดเจาะเก็บตัวอย่างดิน จำนวน 2 ชุด ประกาศราคากลางนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์13 ก.พ. 2018 - 10:59ไทย
ประกาศราคาซื้อ ซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์21 ธ.ค. 2017 - 09:39ไทย
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์20 ส.ค. 2018 - 09:54ไทย
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์20 ส.ค. 2018 - 09:55ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 380368 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ส.ค. 2018 - 23:50ไทย
วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 974381 ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ส.ค. 2018 - 23:48ไทย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในรูปแบบซีดี หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างติดตั้งห้องน้ำชั่วคราว (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีกานดา สังขวารีตีพิมพ์15 ส.ค. 2018 - 13:30ไทย
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีกานดา สังขวารีตีพิมพ์26 ก.ค. 2018 - 14:50ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำผิวดิน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์27 ก.พ. 2015 - 16:12ไทย
พิจารณาโครงการ CMU-SQUARE ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 16:00ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาด้วยซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์7 เม.ย. 2015 - 16:56ไทย
IV 6 x 7 CM.1623 W จำนวน 1000 กล่อง ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์16 มี.ค. 2016 - 09:10ไทย
กรณีตัวอย่างการขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสร.ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์2 มิ.ย. 2016 - 15:54ไทย
กองคลัง ยกเลิกการจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีคัดเลือก ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์9 ก.ค. 2015 - 09:47ไทย
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
การตรวจสอบผู้เสนอราคา องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย
การปฏิบัติงานระบบ e-GFP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 15:44ไทย

หน้า

Go to top