ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 29 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1186753595.PDF
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่อง 3. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 4. ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 02 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-222-2553.pdf
1. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น (Atomic Absorption) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-181-2553.pdf
1. โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำ จำนวน 1 ชุด 2. โต๊ะปฏิบัติการรูปตัวยู จำนวน 1 ชุด 3. ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ 9/2560 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 05 เม.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-128222391.pdf
1.จ้างเหมาระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2.จ้างเหมาระบบกันซึมรอยต่ออาคารเรียนเดิม จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 23 ก.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1303939578.pdf
25.ปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-544799310.pdf
coffice roater และอุปกรณ์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 30 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1858513987.pdf
Facebow Transfer (Springbow) จำนวน 20 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1341-2556.pdf
High Temperature Chamber Furnance จำนวน 1 ชุด เลขที่ 21/2554 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-396-2554.pdf
Rotary evaporator จำนวน 1 ชุด เลขที่ 26/2554 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-460-2554.pdf
TOR โครงการจัดซืออุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 23 ธ.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-671398482.pdf
 ประกวดราคาปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01 เม.ย. 2557 ปกติ e-Auction-326-2557.pdf
 เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ย. 2555 ปกติ e-Auction-211-2555.pdf
 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนชนิดภายในและภายนอกหลอดเลือดแบบศูนย์รวมพร้อมเครื่องมอนิเตอร์แบบข้างเตียง จำนวน 1 ชุด    การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2554 ปกติ e-Auction-97-2554.pdf
 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2554 ปกติ e-Auction-77-2554.pdf
กรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1356-2556.pdf
กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-111984333.pdf
กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-2023374957.pdf
กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1472-2557.pdf
กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-625-2554.pdf

หน้า

Go to top