เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.พ. 2018 - 10:47ไทย
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 มี.ค. 2018 - 16:18ไทย
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ก.พ. 2019 - 09:14ไทย
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์4 มี.ค. 2019 - 15:53ไทย
แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนสิงหาคม 2549 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายจ่ายลงทุน กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 11:28ไทย
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 ม.ค. 2016 - 14:39ไทย
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ต.ค. 2017 - 15:49ไทย
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:10ไทย
แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:10ไทย
แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ก.ค. 2015 - 15:09ไทย
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:03ไทย
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์12 ต.ค. 2015 - 15:25ไทย
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:59ไทย
แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 ต.ค. 2015 - 16:17ไทย
แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติให้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์8 ต.ค. 2018 - 16:09ไทย
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 มิ.ย. 2019 - 10:54ไทย
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 16:08ไทย
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 พ.ย. 2017 - 14:26ไทย
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บัตรเติมน้ำมัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ส.ค. 2017 - 08:48ไทย
แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ข้อมูลด้านพัสดุ-แนวปฏิบัติสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์6 มิ.ย. 2018 - 14:59ไทย
แนวทางปฏิบัติการใช้บริการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์28 มี.ค. 2018 - 15:55ไทย
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านพัสดุ-แนวปฏิบัติสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์30 เม.ย. 2019 - 10:02ไทย
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านพัสดุ-แนวปฏิบัติสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์30 เม.ย. 2019 - 10:01ไทย
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านพัสดุ-พรบสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์6 ก.พ. 2020 - 10:04ไทย
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 พ.ค. 2015 - 15:59ไทย
แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดระยะค้ำประกันในหนังสือค้ำประกันสัญญา องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์19 พ.ค. 2015 - 09:09ไทย
แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับรองความไม่เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้มีหน้าที่ดำเนินการและผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์28 มี.ค. 2018 - 18:29ไทย
แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุก่อความไม่สงบและวางเพลิงศาลากลางจังหวัด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐกรณีบัตรหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ม.ค. 2020 - 09:37ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ก.พ. 2017 - 09:55ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุก่อนการคืนหลักประกัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 มิ.ย. 2019 - 15:13ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีรัฐบาลประกาศให้วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานคร หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:59ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กรณีรัฐบาลประกาศให้วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานคร หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:03ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำกตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ย. 2020 - 14:39ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 เม.ย. 2018 - 14:56ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์26 พ.ค. 2016 - 13:55ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:53ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2019 - 16:13ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:51ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและนำส่งเงินของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใข้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 พ.ค. 2020 - 13:48ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 11:33ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ค. 2018 - 15:22ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์8 ต.ค. 2018 - 16:19ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ส.ค. 2016 - 10:29ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 ก.ค. 2015 - 12:48ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ส.ค. 2016 - 10:20ไทย

หน้า

Go to top