เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องแม่ข่ายสำหรับการดำเนินงานระบบเพื่อกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอังสนา หรคุณารักษ์ตีพิมพ์9 ต.ค. 2017 - 13:50ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์11 ต.ค. 2017 - 15:55ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างย้ายสายใยแก้วนำแสง ด้วยวิธี e-bidding ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์27 ต.ค. 2017 - 09:31ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคากนกรดา มาโนชญ์น...ตีพิมพ์31 ต.ค. 2017 - 16:51ไทย
ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์1 พ.ย. 2017 - 10:12ไทย
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์2 พ.ย. 2017 - 10:53ไทย
ประกาศผลการจัดซื้อฐานข้อมูลทางเศรษฐ่กิจและการเงินฯ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์3 พ.ย. 2017 - 13:28ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างชุดกีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯ จ.นครปฐม ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์3 พ.ย. 2017 - 14:50ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์8 พ.ย. 2017 - 13:32ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์9 พ.ย. 2017 - 13:08ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวรางคณา กันทะลาตีพิมพ์14 พ.ย. 2017 - 13:33ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธี e-market ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุรัสวดี แก้วปร...ตีพิมพ์14 พ.ย. 2017 - 15:46ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จำนวน 4 รายการโดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาคณะแพทยศาสตร์ ม...ตีพิมพ์20 พ.ย. 2017 - 15:43ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การมองเห็น (Contrast Sensitivity and Glare Testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเบญจรัตน์ ทาอ้ายตีพิมพ์29 พ.ย. 2017 - 13:54ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 พื้นที่ประจำปี 2561 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์30 พ.ย. 2017 - 14:17ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์1 ธ.ค. 2017 - 15:50ไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาณัฐรัตน์ บุญสุขตีพิมพ์1 ธ.ค. 2017 - 16:45ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์7 ธ.ค. 2017 - 13:35ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงใต้บันไดทางขึ้น อาคาร 40 ปี เป็นห้องเก็บของงานภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 09:28ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 09:30ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 2 ตัว อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 09:43ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 09:45ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้กลมสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 80 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 11:42ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการปรับปรุงและตกแต่งภายในศูนย์ตรวจโรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 15:14ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์12 ธ.ค. 2017 - 09:05ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์12 ธ.ค. 2017 - 09:20ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์12 ธ.ค. 2017 - 09:45ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดงานกองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์12 ธ.ค. 2017 - 16:20ไทย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus (End Point Security) โดยวิธีe-bidding ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์14 ธ.ค. 2017 - 09:25ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 120 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์14 ธ.ค. 2017 - 10:56ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแยกหอพักสีชมพูพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์15 ธ.ค. 2017 - 13:57ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณลานจอดรถหอพักนักศึกษาชาย 4 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์15 ธ.ค. 2017 - 13:59ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดลานจอดรถหน้าร้านค้าสหกรณ์ มช. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์15 ธ.ค. 2017 - 14:01ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์15 ธ.ค. 2017 - 15:44ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกีฬาสีของบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 800 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์15 ธ.ค. 2017 - 16:53ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งานปรับปรุงห้องน้ำฯ บริเวณด้านหลังหน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิค (ห้องเจาะเลือดเบอร์ 11) คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์18 ธ.ค. 2017 - 15:11ไทย
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องสเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์18 ธ.ค. 2017 - 16:15ไทย
ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์18 ธ.ค. 2017 - 16:16ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดโน็ตขนาด A 5 จำนวน 1,400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์18 ธ.ค. 2017 - 16:18ไทย
หุ่นฝึกช่วยชีวิตเด็กทารก จำนวน 12 ชุด,หุ่นฝึกฉีดยาเข้ากระดูกสันหลัง จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์19 ธ.ค. 2017 - 11:21ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อระบบติดตามและนับจำนวนคนบนรถไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์19 ธ.ค. 2017 - 15:44ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคางานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์20 ธ.ค. 2017 - 13:44ไทย
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสมศักดิ์ ใจวงศ์เพ็ญตีพิมพ์21 ธ.ค. 2017 - 08:46ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Cavi) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์21 ธ.ค. 2017 - 14:14ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดจ้างเสากั้นรถยนต์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์21 ธ.ค. 2017 - 17:19ไทย
ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุดฤทัย ไชยมงคลตีพิมพ์22 ธ.ค. 2017 - 12:19ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์22 ธ.ค. 2017 - 14:36ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์22 ธ.ค. 2017 - 15:55ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการออกแบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์22 ธ.ค. 2017 - 17:28ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานบอร์ดอิเลคทรอนิก ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์22 ธ.ค. 2017 - 17:30ไทย

หน้า

Go to top