เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์28 ต.ค. 2016 - 12:54ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:24ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 พ.ย. 2018 - 16:04ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 14:28ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มี.ค. 2018 - 11:24ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์30 ม.ค. 2019 - 15:09ไทย
แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกันผ่าน GFMIS Web online หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการ เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรัใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน GFMIS Web Online หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 ก.ค. 2017 - 16:40ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์25 พ.ย. 2019 - 09:34ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 พ.ย. 2020 - 14:24ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ชดใช้เงินงบปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 เม.ย. 2016 - 14:11ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 เม.ย. 2019 - 15:42ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ส.ค. 2017 - 10:39ไทย
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ส.ค. 2014 - 14:59ไทย
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:11ไทย
แนวปฏิบัติในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดชื้อจัดจ้าง หรือการกำหนดขอบเขตของงาน TOR และการจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของงานในลักษณะจัดชื้อจัดจ้างพัสดุพร้อมติดตั้ง หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์25 พ.ย. 2019 - 09:39ไทย
แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าใช้บริการ Fleet card หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 มิ.ย. 2019 - 13:59ไทย
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จำแนกเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ก.พ. 2017 - 09:49ไทย
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2016 - 15:13ไทย
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงิน งบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 พ.ย. 2018 - 16:02ไทย
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณกรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:43ไทย
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2553 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 มิ.ย. 2020 - 14:15ไทย
แบบ 4109 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 13:54ไทย
แบบ 4110 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 13:54ไทย
แบบ 4111 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 13:55ไทย
แบบ 5300 ข้าราชการ กรณีเกษียณ/ลาออก (แบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:29ไทย
แบบ 5313 ลูกจ้างประจำ กรณีลาออก/เกษียณ (ขอรับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จปกติ) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:30ไทย
แบบ 7131 เค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์20 ส.ค. 2021 - 11:09ไทย
แบบ 7223 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการบำนาญ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์20 ส.ค. 2021 - 11:10ไทย
แบบ กสจ. 004/1 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์13 พ.ย. 2020 - 11:39ไทย
แบบ กสจ. 004/2 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์13 พ.ย. 2020 - 11:41ไทย
แบบ สรจ. 3 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:16ไทย
แบบ สรจ. 3.1 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี (ไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:22ไทย
แบบ สรจ. 3.2 ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี (มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน) ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2020 - 15:23ไทย
แบบ สรจ.1 ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการญาดา เดชพงษ์ตีพิมพ์31 มี.ค. 2021 - 11:12ไทย
แบบ สรจ.1 แบบแจ้งลดหย่อนภาษีผู้รับเบื้ยหวัดบำเหน็จบำนาญปกติ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:14ไทย
แบบ สรจ.10 แบบสรุปรายการขอเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:18ไทย
แบบ สรจ.11 หนังสือสำคัญการโอนเบี้ยหวัด บำนาญ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:19ไทย
แบบ สรจ.12 แบบแจ้งของดเบิกเบี้ยหวัด บำนาญ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:19ไทย
แบบ สรจ.2 หนังสือขอให้โอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่น ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:15ไทย
แบบ สรจ.3 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:15ไทย
แบบ สรจ.4 หนังสือรับรองการได้รับอันตรายเพราะเหตุในหน้าที่ราชการ ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:16ไทย
แบบ สรจ.5 หนังสือรับรองการได้รับอันตรายเพราะเหตุในหน้าที่ของลูกจ้าง ฟอร์มงานเงินเดือนและสวัสดิการชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์24 พ.ค. 2016 - 11:16ไทย

หน้า

Go to top