เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากน้อยไปมากชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุก่อความไม่สงบและวางเพลิงศาลากลางจังหวัด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:56ไทย
แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับรองความไม่เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้มีหน้าที่ดำเนินการและผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์28 มี.ค. 2018 - 18:29ไทย
แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดระยะค้ำประกันในหนังสือค้ำประกันสัญญา องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์19 พ.ค. 2015 - 09:09ไทย
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 พ.ค. 2015 - 15:59ไทย
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านพัสดุ-พรบสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์6 ก.พ. 2020 - 10:04ไทย
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านพัสดุ-แนวปฏิบัติสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์30 เม.ย. 2019 - 10:01ไทย
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านพัสดุ-แนวปฏิบัติสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์30 เม.ย. 2019 - 10:02ไทย
แนวทางปฏิบัติการใช้บริการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์28 มี.ค. 2018 - 15:55ไทย
แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ข้อมูลด้านพัสดุ-แนวปฏิบัติสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์6 มิ.ย. 2018 - 14:59ไทย
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บัตรเติมน้ำมัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ส.ค. 2017 - 08:48ไทย
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 พ.ย. 2017 - 14:26ไทย
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2020 - 16:08ไทย
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 มิ.ย. 2019 - 10:54ไทย
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์8 ต.ค. 2018 - 16:09ไทย
แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติให้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 ต.ค. 2015 - 16:17ไทย
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:59ไทย
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์12 ต.ค. 2015 - 15:25ไทย
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:03ไทย
แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ก.ค. 2015 - 15:09ไทย
แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:10ไทย
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:10ไทย
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ต.ค. 2017 - 15:49ไทย
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 ม.ค. 2016 - 14:39ไทย
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 11:28ไทย
แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายจ่ายลงทุน กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนสิงหาคม 2549 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์4 มี.ค. 2019 - 15:53ไทย
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 ก.พ. 2019 - 09:14ไทย
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 มี.ค. 2018 - 16:18ไทย
แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.พ. 2018 - 10:47ไทย
แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:37ไทย
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณปีใหม่ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 ก.พ. 2019 - 09:50ไทย
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 ต.ค. 2014 - 16:11ไทย
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:11ไทย
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:09ไทย
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์5 ม.ค. 2016 - 10:34ไทย
แนวทางการปฏิบัติงาน การนำส่งเงินคืนเบิกเกิน ประกาศจากงานบัญชีสุภารัตน์ มณีวรรณ์ตีพิมพ์21 พ.ค. 2014 - 15:23ไทย
แนวทางการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านพัสดุ-แนวปฏิบัติสมยศ แสงมะโนตีพิมพ์6 มิ.ย. 2018 - 14:57ไทย
แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:09ไทย
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2018 - 15:46ไทย
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ปรับลดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์20 พ.ค. 2020 - 11:21ไทย
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 1 และ (ฉบัุบที่ 2) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์4 ก.ค. 2016 - 15:56ไทย
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์5 ก.ย. 2016 - 15:16ไทย
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์5 ก.ย. 2016 - 15:13ไทย
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาอัจฉราวรรณ ศรีบางตีพิมพ์26 พ.ย. 2015 - 15:46ไทย
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 พ.ย. 2015 - 16:15ไทย
แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาอัจฉราวรรณ ศรีบางตีพิมพ์26 พ.ย. 2015 - 15:50ไทย
แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แนวทางการดำเนินงานในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย

หน้า

Go to top