องค์ความรู้ทางด้านการพัสดุ

เพิ่มองค์ความรู้พัสดุ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด และไฟล์แนบ

หน้า 2 ลำดับที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 45 รายการ
หัวข้อ ชื่อ-สกุล วันที่
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสร.ว่าด้วยการพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 24 เม.ย. 2557
การปฏิบัติงานระบบ e-GP นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 11 ก.พ. 2557
การปฏิบัติงานระบบ e-GFP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 24 ม.ค. 2557
กรณีตัวอย่างการขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสร.ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 02 ต.ค. 2556
การแจ้งผู้ทิ้งงาน นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 29 มิ.ย. 2556
งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 29 มิ.ย. 2556
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 29 มิ.ย. 2556
แนวทางปฏิบัติในการใช้สัญญาจ้างก่อสร้าง นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 29 มิ.ย. 2556
แนวทางปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญาและประกาศให้เป็นผู้ทิ้งงาน นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 03 มิ.ย. 2556
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้้อเพลิง นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 07 ม.ค. 2556
การแจ้งผู้ทิ้งงาน รายร้านรวมช่างแอนด์เซอร์วิส นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 14 ธ.ค. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 01 พ.ย. 2555
การปฏิบัติตามประกาศปปช. นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 03 พ.ค. 2555
การอายัดทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันสัญญา นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 20 ต.ค. 2554
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 20 ต.ค. 2554
คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 20 ต.ค. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับฯว่าด้วยการพัสดุ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 20 ต.ค. 2554
วิธีปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 20 ต.ค. 2554
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 19 ต.ค. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับฯว่าด้วยการพัสดุ(สำนักงานฯ) นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 11 ต.ค. 2554

หน้า

Go to top