เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
146 - เงินประจำตำแหน่งนายกสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 4/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
147 - ค่าสมนาคุณประธานอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 30/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
148 - ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 3/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
149 - ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ (ประกาศฯ ฉบับที่ 39/2544 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
15 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
150 - ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษและชำนาญการพิเศษ (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2539) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
150 ml. For LF : Illumena 150 ml. Syringe with Hand-Fil ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์8 ก.ค. 2014 - 08:55ไทย
150 ml. Syringe with hand-Fll จำนวน 8 กล่อง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์9 พ.ค. 2017 - 14:51ไทย
150 ml. Syringe with hand-Fll จำนวน 800 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์26 เม.ย. 2017 - 13:52ไทย
150 ml. Syringe/"A" Series/LF (JCM-6150) จำนวน 1,000 ชิ้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์28 ต.ค. 2015 - 09:22ไทย
151 - ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิอ่านแบบคำชี้แจ้งประกอบการขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น (ประกาศฯ ฉบับที่ 10/2540) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
152 - ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 12/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
153 - ค่าสมนาคุณบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 61/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
154 - ค่าสมนาคุณผู้เข้าร่วมรายการวิทยุกระจายเสียง (ประกาศฯ ฉบับที่ 22/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
155 - ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนและสืบสวน (ประกาศฯ ฉบับที่ 40/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
156 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อนระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
157 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี (ประกาศฯ ฉบับที่ 3/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
158 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเรียน การสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
159 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเรียน การสอนระดับของบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 12/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
16 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
160 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 52/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
161 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับโครงการปริญญาโทภาคพิเศษคณะสังคมศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 54/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
162 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2540) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
163 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
164 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเรียน การสอนของบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 7/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
165 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 65/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
166 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ดำเนินการร่วมกับสถาบันราชภัฎเชียงราย (ประกาศฯ ฉบับที่ 6/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
167 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
168 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 60/2544 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
169 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับโครงการปริญญาตรี นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 5/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
17 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
17.บริการกำจัดและป้องกันปลวก หนู แมลงสาบ มด ยุง เห็บและหมัดในอาคารต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ประกาศราคากลางเกษม ทาอ้ายตีพิมพ์15 ส.ค. 2018 - 16:08ไทย
170 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการเรียนการสอนเสริมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 10/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
171 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 25/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
172 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ประกาศฯ ฉบับที่ 8/2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
173 - ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา การประชุม งานพิธีทางศาสนา และของที่ระลึก (ประกาศฯ ฉบับที่ 41/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
174 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดฝึกอบรมระดับสูงทางด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ประกาศฯ ฉบับที่ 28/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
175 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดฝึกอบรม สัมมนานักบริหาร CMU MINI MBA (ประกาศฯ ฉบับที่ 63/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
176 - ค่าใช้จ่ายลักษณะพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 15/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
177 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศฯ ฉบับที่ 4/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
178 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกาศฯ ฉบับที่ 68/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
179 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในส่วนที่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยตรง (ประกาศฯ ฉบับที่ 6/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
18 - 18. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งข้าราชการลูกจ้างชั่วคราว ที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2537 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
180 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ในส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือกโดยตรง (ประกาศฯ ฉบับที่ 17/2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
181 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ในส่วนที่คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยตรง (ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2546) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
182 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ (ประกาศฯ ฉบับที่ 4/2543) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
183 - ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักของอาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ (ประกาศฯ ฉบับที่ 42/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
184 - ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอื่นที่มิใช่ บริษัท การบินไทย จำกัด (ประกาศฯ ฉบับที่ 43/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
185 - ค่าเช่าที่พักสำหรับข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญอื่น ๆ กรณีที่เดินทางไปราชการและเข้าที่พักในสถานที่พักแรมอื่นที่มิใช่โรงแรม (ประกาศฯ ฉบับที่ 17/2538) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย
186 - ค่าเลี้ยงรับรอง (ประกาศฯ ฉบับที่ 44/2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์21 ก.ค. 2014 - 11:34ไทย

หน้า

Go to top