เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากมากไปน้อยผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดผ้าไทยเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและตรงต่อควมต้องการของตลาด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์22 ต.ค. 2018 - 09:36ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากทางทันตกรรม ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพจนา กาวิชัยตีพิมพ์22 ต.ค. 2018 - 10:03ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอังสนา หรคุณารักษ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2018 - 16:17ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประเทือง เตจ๊ะราษฎร์ตีพิมพ์31 ต.ค. 2018 - 12:12ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์อินเดียศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประเทือง เตจ๊ะราษฎร์ตีพิมพ์6 พ.ย. 2018 - 13:37ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประเทือง เตจ๊ะราษฎร์ตีพิมพ์26 พ.ย. 2018 - 13:29ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบโสตอาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประเทือง เตจ๊ะราษฎร์ตีพิมพ์30 พ.ย. 2018 - 17:02ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคากิตติพงษ์ มุลวิชัยตีพิมพ์4 ธ.ค. 2018 - 10:19ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคากิตติพงษ์ มุลวิชัยตีพิมพ์4 ธ.ค. 2018 - 11:46ไทย
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาศรีวิไล เจริญเมืองตีพิมพ์25 ธ.ค. 2018 - 16:33ไทย
คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีวิทยุและห้องปฏิบัติการวิชาวิทยุกระจายเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัญชนา ปัญญาเปียงตีพิมพ์27 ธ.ค. 2018 - 10:54ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ้างทำป้ายและปลอกแขน) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ตีพิมพ์14 ม.ค. 2019 - 09:35ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ตีพิมพ์14 ม.ค. 2019 - 09:40ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ตีพิมพ์14 ม.ค. 2019 - 09:42ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ตีพิมพ์14 ม.ค. 2019 - 09:44ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ตีพิมพ์14 ม.ค. 2019 - 09:46ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ตีพิมพ์14 ม.ค. 2019 - 09:47ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ตีพิมพ์14 ม.ค. 2019 - 09:49ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ตีพิมพ์14 ม.ค. 2019 - 09:51ไทย
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาลีใต้ ของโครงการอบรมหลักสตรผู้นำเศรษฐกิจดิจิตอล รุ่น ที่ 2 Digital CEO ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาพิมลพรรณ จันทร์หอมตีพิมพ์26 ก.พ. 2019 - 10:48ไทย
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์19 มี.ค. 2019 - 09:24ไทย
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์19 มี.ค. 2019 - 09:28ไทย
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดลำปาง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์19 มี.ค. 2019 - 09:31ไทย
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์19 มี.ค. 2019 - 09:33ไทย
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์19 มี.ค. 2019 - 09:41ไทย
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์19 มี.ค. 2019 - 09:44ไทย
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์19 มี.ค. 2019 - 09:49ไทย
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์19 มี.ค. 2019 - 09:51ไทย
ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์19 มี.ค. 2019 - 09:54ไทย
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดการภายในองค์กร และพัฒนาการสร้างแบรนด์ผู้ประกอบการในอำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์21 มี.ค. 2019 - 15:09ไทย
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการอำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอัจฉรา กันทะเรียนตีพิมพ์29 มี.ค. 2019 - 12:02ไทย

หน้า

Go to top