เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 10:00ไทย
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีฯ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:58ไทย
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:53ไทย
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:42ไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:38ไทย
แนวปฏิบัติในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดชื้อจัดจ้าง หรือการกำหนดขอบเขตของงาน TOR และการจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของงานในลักษณะจัดชื้อจัดจ้างพัสดุพร้อมติดตั้ง หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์25 พ.ย. 2019 - 09:39ไทย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์25 พ.ย. 2019 - 09:34ไทย
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณกรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:43ไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ ในระบบ Biz Portal หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:42ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:37ไทย
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:32ไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:24ไทย
ขอทราบข้อมูลเงินทดรองราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:17ไทย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:14ไทย
การบริการงานบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:11ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:08ไทย
แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:03ไทย
การผ่อนผันปิดงวดปัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 14:54ไทย
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 15:04ไทย
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 14:57ไทย
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 14:54ไทย
การพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 14:51ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 14:47ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2019 - 14:44ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:39ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:37ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:35ไทย
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งประมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:32ไทย
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:29ไทย
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - กองคลัง คู่มือสุทธิลักษณ์ วิช...ตีพิมพ์10 ต.ค. 2019 - 15:12ไทย
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย คู่มือสุทธิลักษณ์ วิช...ตีพิมพ์10 ต.ค. 2019 - 15:11ไทย
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - ส่วนงาน - แหล่งเงิน 03-04 คู่มือสุทธิลักษณ์ วิช...ตีพิมพ์10 ต.ค. 2019 - 15:10ไทย
ขั้นตอนการทำงานงบบุคลากร - ส่วนงาน - แหล่งเงิน 01-02 คู่มือสุทธิลักษณ์ วิช...ตีพิมพ์10 ต.ค. 2019 - 15:09ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2019 - 15:15ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2019 - 15:12ไทย
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2019 - 15:09ไทย
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพกิจกรรมของกองคลังวัชระ ปัญญาจันทร์ตีพิมพ์23 ก.ย. 2019 - 11:00ไทย
นำส่งประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ.2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ก.ย. 2019 - 16:08ไทย
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ก.ย. 2019 - 16:01ไทย
แนวทางการดำเนินการสำหรับการใช้บริการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนงานจัดขึ้น หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 ก.ย. 2019 - 10:21ไทย
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ก.ย. 2019 - 16:14ไทย
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 ก.ย. 2019 - 16:11ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2019 - 16:13ไทย
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2019 - 16:08ไทย
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีกรณีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 ส.ค. 2019 - 16:18ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 10:31ไทย
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 10:29ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 10:24ไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 10:22ไทย
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ส.ค. 2019 - 09:44ไทย

หน้า

Go to top