ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 4 ลำดับที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้ประกาศฉบับนี้แทน) ประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คณะนิติศาสตร์ 16 มิ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 คอร์ จำนวน 1 ชุด 2. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง พร้อมชุดเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ต.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) จำนวน 1 ระบบ 2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสี (Color LaserJet) จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการบรรยาย จำนวน 5 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 26 พ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ย่านไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ย่านวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง 5/2560 คณะวิทยาศาสตร์ 05 ม.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องถ่ายสามมิติดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 18/2554 คณะวิทยาศาสตร์ 22 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 29 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่อง 3. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 4. ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 02 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น (Atomic Absorption) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 2 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น (Atomic Absorption) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 2 เครื่อง   07 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1. โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำ จำนวน 1 ชุด 2. โต๊ะปฏิบัติการรูปตัวยู จำนวน 1 ชุด 3. ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ 9/2560 คณะวิทยาศาสตร์ 05 เม.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1.จ้างเหมาระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2.จ้างเหมาระบบกันซึมรอยต่ออาคารเรียนเดิม จำนวน 1 รายการ คณะเกษตรศาสตร์ 23 ก.ค. 2557
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 126. ชุดถ่างเนื้อเยื่อสำหรับศัลยกรรมกระดูกสันหลังแบบผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (McCulloch Retractor) จำนวน 1 ชุด 16 พ.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25.ปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง coffice roater และอุปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 30 มี.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Facebow Transfer (Springbow) จำนวน 20 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 พ.ย. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง gประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการขนย้ายกล่องเอกสารพร้อมจัดเรียงขึ้นชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) 09 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง High Temperature Chamber Furnace จำนวน 1 ชุด 28 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง High Temperature Chamber Furnance จำนวน 1 ชุด เลขที่ 21/2554 คณะวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Rotary evaporator จำนวน 1 ชุด เลขที่ 26/2554 คณะวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Rotary evaporator จำนวน 1 ชุด เลขที่ 26/2554 22 มิ.ย. 2554

หน้า

Go to top