ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-641745675.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-986477264.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 0305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1991813861.pdf
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารคณะฯ ชั้น 1 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-972683212.pdf
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวล้านนา เรื่อง การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 08 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1380886240.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตาชนิด Swept source Biometry พร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-759417838.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อถ่ายภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1099598318.pdf
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1121874709.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 4 ภาควิชาชีวเคมีฯ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-924572029.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 3 ภาควิชาสรีรวิทยา การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1516492469.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 2 ภาควิชาจุลชีววิทยา การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-2033464076.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1441891023.pdf
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารฝึกปฏิบัติการ (อาคาร 10) คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-506708985.pdf
ปิดประกาศจ้างเหมาเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า อาคาร7 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1264608262.pdf
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ ครั้งที่ 2 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 06 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1683755973.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งสายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 05 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1610350809.pdf
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำของที่ระลึก (กระเป๋าผ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดตั้งศูนย์ สื่อสารฯ 05 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-489065127.pdf
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำของที่ระลึก (กระเป๋าผ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดตั้งศูนย์ สื่อสารฯ 05 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-489065127.pdf
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง บัณฑิตวิทยาลัย 05 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-182622911.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างแก้ไขระบบประมวลผลและบำรุงรักษาเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1595730628.pdf

หน้า

Go to top