ข้อมูลด้านพัสดุ-รวม

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 30 รายการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์
กฎกระทรวง 7 ฉบับ 23 สิงหาคม 2560 AC.rar
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมช
คำสั่งมอบอำนาจพัสดุ ORDER.rar
คำสั่งมอบอำนาจพัสดุุ(สำนักงานมหาวิทยาลัย) OROOP.pdf
คำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการแทนและปฏิบัติหน้าที่ 2200-2561.pdf
คำสั่งอธิการบดีนิเวศน์ ปี 61 34.PDF
คำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์และผู้อำนวยการสำนักงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 2202-2561.pdf
คำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก 2201-2561.pdf
ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20180521112840046.pdf
ตัวอย่างการทำรายงานเรื่อง TOR/SPEC TOR EX.docx
ตัวอย่างการทำรายงานเรื่องราคากลาง EXPRICE.rar
ตัวอย่างรายงานผลคณะกรรมการbiddingประกอบรายงานในระบบe-GP REBID.rar
ตัวอย่างเอกสารต่างๆ FORMEX.rar
ทดสอบ M61020196.pdf
ทดสอบ พรบ 29249340_1806258796063171_3324076920693325824_n[1].jpg
ประชาสัมพันธ์การปรับเมนูเผยแพร่ข้อมูลจัดซืือจัดจ้าง 2018-07-10_11-50-19.png
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 A.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 AA.pdf
มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 2198-2561.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้า่งและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 AB.PDF

หน้า

Go to top