ข้อมูลด้านพัสดุ-รวม

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 29 รายการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ไฟล์
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง for60.pdf
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง for61.pdf
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง Announce.pdf
แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2222.pdf
แนวทางการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 1111.pdf
แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดีและการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2197-2561.pdf
แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2199-2561.pdf
ว.322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ C322.pdf
ว.322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ C322.pdf
รายงานการติดตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20180611141540413.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้า่งและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 AB.PDF
มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 2198-2561.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 A.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 AA.pdf
ประชาสัมพันธ์การปรับเมนูเผยแพร่ข้อมูลจัดซืือจัดจ้าง 2018-07-10_11-50-19.png
ทดสอบ พรบ 29249340_1806258796063171_3324076920693325824_n[1].jpg
ทดสอบ M61020196.pdf
ตัวอย่างเอกสารต่างๆ FORMEX.rar
ตัวอย่างรายงานผลคณะกรรมการbiddingประกอบรายงานในระบบe-GP REBID.rar
ตัวอย่างการทำรายงานเรื่องราคากลาง EXPRICE.rar

หน้า

Go to top