เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาเรียงจากมากไปน้อยการดำเนินการ
แนวทางการจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบ e-Auction ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 14:59ไทย
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3433/2551 การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 14:59ไทย
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0515(6)/ว 1113 ลว 5 ก.ย 46 เรื่อง การตัดข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้าง ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 14:59ไทย
หนังสืออนุมัติการยืมเงินเดือน ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 14:59ไทย
ประกาศการจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและการจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายฯ ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์14 ส.ค. 2014 - 13:25ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 14:59ไทย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
เงินทดรองราชการ พ.ศ. 2531 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
เงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พ.ศ.2531 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
เงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
เงินบำรุงบริการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2531 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของศูนย์บริการวิศวกรรม พ.ศ. 2533 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของห้องปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2534 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2535 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2527 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การจัดการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การบริหารและการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
กองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งข้าราชการลูกจ้างชั่วคราว ที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2537 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
เงินสมทบเพื่อการบริหารและพัฒนางานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2539 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
เงินสมทบเพื่อการพัฒนางานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ในงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย (8 เม.ย. 2542) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตำรา ฉบับที่ 3/2540 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ (30 ส.ค. 2544) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (15 มิ.ย. 2541) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การสรรหา การจ้าง อัตราค่าจ้างการประเมินผลปฏิบัติงาน การลาและการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)(ประกาศฯ ฉบับที่ 1/2545) ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 4/2539 ว่าด้วยค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศชั้นธุรกิจ ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 4/2539 ว่าด้วยค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศชั้นธุรกิจการจ่ายเงินอุดหนุน ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 9/2541 ว่าด้วยการเบิกจ่ายส่วนเกินค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จากที่กระทรวงการคลังกำหนด ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 7/2542 ว่าด้วยค่าพาหนะเดินทางเพื่อเข้าสอบชิงทุน ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
มติประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 11/2543 ว่าด้วยสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
มติประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 13/2544 ว่าด้วยอัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางในราชการของผู้บริหาร ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
แนวทางการปฏิบัติงาน การนำส่งเงินคืนเบิกเกิน ประกาศจากงานบัญชีสุภารัตน์ มณีวรรณ์ตีพิมพ์21 พ.ค. 2014 - 15:23ไทย
ทดสอบประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 พ.ค. 2014 - 17:30ไทย
กีฬาสีบุคลากรกองคลัง ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 พ.ค. 2014 - 17:36ไทย
ประเพณีรดน้ำดำหัวกองคลัง ภาพกิจกรรมของกองคลังสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์21 พ.ค. 2014 - 17:39ไทย
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556 ในช่วง 6 เดือนหลัง ( 1 เมษายน 2556-30 กันยายน 2556) หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อม ปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย

หน้า

Go to top