เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 พ.ย. 2015 - 14:35ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ย. 2019 - 15:37ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ธ.ค. 2019 - 15:20ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การกำกับดูแลและควบคุมด้านการเงินสำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์6 มี.ค. 2015 - 15:16ไทย
การกำจัดและป้องกันไวรัส คู่มือสุริยัน เตจ๊ะสุ...ตีพิมพ์6 พ.ย. 2015 - 16:21ไทย
การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2016 - 15:16ไทย
การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 ธ.ค. 2017 - 14:49ไทย
การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 พ.ค. 2020 - 14:43ไทย
การกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:12ไทย
การกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:12ไทย
การกำหนดรหัสงบประมาณเพื่อการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์10 ส.ค. 2020 - 15:55ไทย
การกำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องตามระบบจำแนกประเภทใหม่ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์12 เม.ย. 2017 - 15:36ไทย
การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์7 มี.ค. 2018 - 15:20ไทย
การกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:09ไทย
การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:37ไทย
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:14ไทย
การกำหนดร่างขอบเขตของงาน จ้างปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขนาด 2 ชั้น พื้นที่ 1,017.75 ตร.ม.  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ม.ค. 2020 - 15:09ไทย
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 เม.ย. 2019 - 16:25ไทย
การกำหนดสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:03ไทย
การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 ก.ย. 2017 - 09:58ไทย
การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ก.พ. 2016 - 15:53ไทย
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผุ้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:11ไทย
การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:11ไทย
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:10ไทย
การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรือโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:03ไทย
การกำหนดหัวข้อรายการครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
การกำหนดหัวข้อรายการครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:12ไทย
การกำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน เครื่องเร่งอนุภาคไซโคตรอน จำนวน ๑ เครื่อง ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:09ไทย
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:01ไทย
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:37ไทย
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:37ไทย
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:37ไทย
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:51ไทย
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:51ไทย
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 15:44ไทย
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 มี.ค. 2018 - 11:00ไทย
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ม.ค. 2018 - 15:49ไทย
การกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:59ไทย
การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:01ไทย

หน้า

Go to top