เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต มช. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์18 ม.ค. 2018 - 15:38ไทย
โรงเรียนสาธิตฯ จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ข่าวประกาศร่าง TORเสาวลักษณ์ มาวงศ์ตีพิมพ์22 ม.ค. 2018 - 14:12ไทย
โลหะดามขาขนาดเล็กแบบมีข้อเข่าล็อคได้ (เด็กช่วงบนล็อคได้) จำนวน 40 ข้าง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์28 ต.ค. 2015 - 09:28ไทย
โลหะดามขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อคได้ ขนาด 5 มม. จำนวน 30 ข้าง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์3 ก.ย. 2014 - 09:59ไทย
โลหะดามขาชนิดสั้นกันเท้าตกขนาดเล็ก (เด็ก) จำนวน 40 ข้าง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์28 ต.ค. 2015 - 09:26ไทย
ใบรับรองการจ่ายเงิน ฟอร์มงานการเงินชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์1 มิ.ย. 2016 - 13:43ไทย
ใบเสนอราคาจ้าง ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:39ไทย
ใบเสนอราคาซื้อ ฟอร์มงานพัสดุชนัษฎา เยี๊ยะเทศตีพิมพ์5 ก.ค. 2016 - 09:39ไทย
ให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อการตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินของมหาวิทยาลัย (ยอดยกมา) ณ 30 กันยายน 2564 ประกาศจากงานบัญชีอรวรรณ รวยสูงเนินตีพิมพ์25 ส.ค. 2021 - 10:25ไทย
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
ให้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
ไปศาล ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์18 มิ.ย. 2014 - 09:37ไทย
ไปศึกษาดูงาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์24 มิ.ย. 2014 - 09:13ไทย
ไฟล์ Excel สำหรับคำนวณภาษีในระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง R12 คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์3 มิ.ย. 2014 - 12:14ไทย
ไฟล์ Excel สำหรับคำนวณภาษีในระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง R12 ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:59ไทย
ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 182 ชุด พร้อมเดินระบบ LAN จำนวน 182 จุด และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ Rack โดยวิธีพิเศษ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
็Hot air oven (with fan circulation) ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2016 - 13:13ไทย
่คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์31 ต.ค. 2018 - 16:13ไทย
๑. ชุดทดลองการแผ่รังสีความร้อน ๒. หัววัดรังสีความร้อน จำนวน ๑๐ ชิ้น ๑๔/๒๕๕๔  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. ชุดประมวลผลระดับสูง จำนวน ๕ ชุด ๒. ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑๐ ชุด เลขที่ ๒๒/๒๕๕๔ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. ตู้ดูดควันแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๔ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. เครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน ๘ ชุด ๒. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๘ ชุด ๓. เครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด เลขที่ ๑๒/๒๕๕๔  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. เครื่องทดสอบความทนแรงกดขนาด ๑๐๐ กิโลนิวตัน จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๒๐/๒๕๕๔ ๒. เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสำหรับหลอมแก้วแบบปรับฐานเตาขึ้นลงได้ จำนวน ๑ เครื่อง  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว ๒. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว เลขที่ ๑๓/๒๕๕๔  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
๑. ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ เครื่อง ๒. จอรับสัญญาณภาพ LCD จำนวน ๒ เครื่อง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๔  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
“ตู้แช่ – ๘๐ องศาเซลเซียส (Freezer – ๘๐ C)” ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคณะเกษตรศาสตร์ ...ตีพิมพ์8 ส.ค. 2014 - 10:15ไทย

หน้า

Go to top