เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากน้อยไปมากชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:40ไทย
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ v(Electronic Government Procurement: e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 ธ.ค. 2020 - 16:10ไทย
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:29ไทย
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 มิ.ย. 2019 - 10:23ไทย
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งประมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ต.ค. 2019 - 15:32ไทย
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 ก.ค. 2018 - 15:58ไทย
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์9 ก.พ. 2018 - 11:14ไทย
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:05ไทย
แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยเพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 ธ.ค. 2020 - 14:52ไทย
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:09ไทย
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 เม.ย. 2019 - 11:45ไทย
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์4 ก.ย. 2017 - 14:51ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-Market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) ประกาศจากงานพัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์22 มิ.ย. 2015 - 17:14ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ((Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2015 - 13:49ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ((Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์16 มิ.ย. 2015 - 09:46ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 มิ.ย. 2018 - 14:55ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์17 พ.ย. 2017 - 13:44ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 มิ.ย. 2018 - 11:42ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 12:52ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 12:35ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ต.ค. 2018 - 15:50ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 15:15ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 พ.ค. 2018 - 15:37ไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์21 มิ.ย. 2018 - 15:05ไทย
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:53ไทย
แนวทางปฏิบัติในการขอหารือเพื่อขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:59ไทย
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 12:43ไทย
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์26 พ.ย. 2019 - 09:42ไทย
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์8 มิ.ย. 2020 - 13:41ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ก.ค. 2017 - 15:29ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์20 ส.ค. 2018 - 16:34ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ส.ค. 2016 - 10:20ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์31 ส.ค. 2016 - 10:29ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์29 ก.ค. 2015 - 12:48ไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์8 ต.ค. 2018 - 16:19ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์22 พ.ค. 2018 - 15:22ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ค. 2019 - 11:33ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใข้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 พ.ค. 2020 - 13:48ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและนำส่งเงินของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:51ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์2 ก.ย. 2019 - 16:13ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:53ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค องค์ความรู้ - พัสดุสุณิสา ธีตรานนท์ตีพิมพ์26 พ.ค. 2016 - 13:55ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์3 เม.ย. 2018 - 14:56ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำกตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์25 ก.ย. 2020 - 14:39ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กรณีรัฐบาลประกาศให้วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานคร หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 13:03ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีรัฐบาลประกาศให้วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานคร หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:59ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุก่อนการคืนหลักประกัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์14 มิ.ย. 2019 - 15:13ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์23 ก.พ. 2017 - 09:55ไทย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐกรณีบัตรหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ม.ค. 2020 - 09:37ไทย

หน้า

Go to top